Voorwaarden

Lees de volgende voorwaarden en bepalingen zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. (Besteed vooral aandacht aan sectie 10.)

1. Over deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen, samen met de documenten waarnaar in punt 2 hieronder wordt verwezen, de voorwaarden die van toepassing zijn als u onze website op https://yoga-regio.nl (onze site) gebruikt, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als iemand die de site bezoekt.
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken. Wij raden u aan een exemplaar af te drukken, zodat u er in de toekomst indien nodig naar kunt verwijzen.
Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt zich eraan te houden.
Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

2. Andere documenten die van toepassing zijn
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de volgende documenten, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site.

Ons privacybeleid, waarin uiteengezet wordt hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken
Ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik, waarin uiteengezet wordt hoe u onze site wel en niet kunt gebruiken en hoe u er materiaal op kunt plaatsen
Onze abonnee voorwaarden, die de voorwaarden van het contract tussen ons en yogastudio’s ingeschreven op onze site (abonnees) uiteenzet

3. Informatie over ons
Onze site https://yoga-regio.nl is eigendom van en wordt beheerd door ons, Onlineuitblinkers. Wij zijn een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Breda kvk-nummers 82328854. Ons voornaamste handelsadres is te Dillenburgstraat 33A, 4835EA Breda.

4. Wijzigingen in deze voorwaarden
Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.
Gelieve deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u.

5. Wijzigingen aan onze site
Wij kunnen onze site te allen tijde bijwerken en de inhoud wijzigen. De inhoud van onze site kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht deze bij te werken.
Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, volledig of accuraat zal zijn.

6. Toegang tot onze site
De informatie op onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.
Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of nooit zal worden onderbroken. Wij kunnen onze site of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als onze site om welke reden dan ook niet beschikbaar is.
U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site.
U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen die toegang krijgt tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte is van en zich zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden en de documenten die worden opgesomd in clausule 2.

7. Uw account en wachtwoord
Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of een ander gegeven kiest of krijgt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u die informatie vertrouwelijk houden. U mag deze informatie niet aan derden bekendmaken.
Wij kunnen op elk moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uitschakelen indien u, naar onze redelijke mening, deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.
Als u denkt of weet dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons dat zo snel als redelijkerwijs mogelijk is laten weten door een e-mail te sturen naar info@yoga-regio.nl.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Wij bezitten of bezitten een licentie voor alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op de inhoud ervan. De inhoud wordt beschermd door auteurswetten en verdragen over de hele wereld.
U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina van onze site voor persoonlijk gebruik, en u mag anderen binnen uw organisatie verwijzen naar de inhoud van onze site.
U mag de gedrukte of digitale kopieën van de inhoud die u hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende tekst.
U moet ons (en alle geïdentificeerde bijdragers) altijd erkennen als de auteurs van de inhoud op onze site.
U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie te verkrijgen van ons of van de organisatie die ons onze licentie voor het gebruik van die inhoud heeft verleend.
Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, eindigt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u alle kopieën die u van de inhoud hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen (zoals door ons aangegeven).

9. Niet vertrouwen op informatie
Wij verstrekken de inhoud van onze site uitsluitend ter algemene informatie. Het is geen advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt, of bewust niet onderneemt, op basis van de inhoud op onze site.
Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site actueel te houden, garanderen wij niet dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of up-to-date is.

10. Beperking van onze aansprakelijkheid
Niets in deze gebruiksvoorwaarden ontslaat ons van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, frauduleuze handelingen of verklaringen, of enige andere aansprakelijkheid die volgens het Nederlandse recht niet kan worden ontheven of beperkt.
Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle verklaringen, beloften, toezeggingen garanties en impliciete voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die op websites en in marketingmateriaal, advertenties, brochures, mededelingen en dergelijke) die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud op het en niet zijn uiteengezet in het contract uit.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor enig verlies of schade, zelfs indien deze te voorzien was, die in verband met u ontstaat:
– het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van onze site; of
– het vertrouwen op de inhoud van onze site.
Als u een zakelijke gebruiker bent, zijn wij niet aansprakelijk voor:
– verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
– bedrijfsonderbreking;
– verlies van verwachte besparingen;
– verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
– enige indirecte of gevolgschade of verlies.
U stemt ermee in onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, hacking of andere technologisch schadelijke gebeurtenissen of materialen die uw computerapparatuur, computerprogramma’s of ander materiaal kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site, het downloaden van inhoud ervan, of het volgen van links naar andere websites.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die aan onze site gekoppeld zijn. Wij keuren de gelinkte websites niet goed en zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.
Er zijn verschillende aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van het feit dat wij diensten aan u verlenen. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen worden uiteengezet in onze algemene leveringsvoorwaarden, waarvan u een kopie kunt krijgen door ons een e-mail te sturen op info@yoga-regio.nl.

11. Uploaden van inhoud naar onze site
Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar onze site, of contact kunt opnemen met andere gebruikers van onze site, moet u zich houden aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.
Elke bijdrage die u levert aan onze site moet voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik. U bent aansprakelijk jegens ons voor, en moet ons compenseren voor, enig verlies of schade die wij lijden als dat niet het geval is.
Alle inhoud die u uploadt naar onze site zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht, en wij hebben het recht om die inhoud te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en te publiceren voor welk doel dan ook.
Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de door u geplaatste of geüploade inhoud inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor enige inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.
Wij kunnen alle inhoud die u op onze site plaatst, verwijderen als deze naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.
De meningen die door andere gebruikers op onze site worden geuit, vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

12. Virussen
Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van virussen.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw informatietechnologie en dergelijke u in staat stellen toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.
U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze site. U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service (DoS)-aanval (een aanval bedoeld om een systeem, dienst of netwerk onbruikbaar te maken door het te overspoelen met verkeer of informatie). Het overtreden van deze clausule is een strafbaar feit. Wij zullen de zaak melden bij de relevante rechtshandhavingsinstanties en hen uw naam en contactgegevens geven.
Als u deze clausule overtreedt, verliest u onmiddellijk uw recht om onze site te gebruiken.

13. Linken naar onze site
U mag een link naar onze site maken op een manier die eerlijk en legaal is en die onze reputatie niet schaadt en er geen voordeel uit haalt.
U mag geen link naar onze site plaatsen zonder onze toestemming (die wij kunnen intrekken zonder u daarvan in kennis te stellen). U kunt om toestemming vragen door een e-mail te sturen naar info@yoga-regio.nl.
Elke link die u naar onze site maakt, mag niet suggereren dat u met ons geassocieerd bent, of dat u door ons goedgekeurd of onderschreven bent, als dat niet het geval is. U wordt alleen geacht aan ons gelieerd te zijn, of door ons goedgekeurd of onderschreven te zijn, als wij u dat uitdrukkelijk schriftelijk hebben meegedeeld.
Onze site mag niet worden geframed (dat wil zeggen, weergegeven als onderdeel van een andere webpagina of browservenster) op een andere site.
De website waarnaar u onze site linkt, moet voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.
Als u inhoud van onze site wilt gebruiken die afwijkt van wat hierboven is uiteengezet, neem dan contact op met info@yoga-regio.nl.

14. Links en bronnen van derden op onze site
Als onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, dienen deze links uitsluitend te uwer informatie.
Wij hebben geen controle over de inhoud van gelinkte sites of bronnen.

15. Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun vorming, worden beheerst door Nederlands recht. U stemt ermee in dat elk juridisch geschil tussen u en ons alleen zal worden beslecht in de rechtbanken van Nederland.

16. Abonnees
Wanneer u zich abonneert op onze site, bevestigt u dat u onze abonnementsvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt zich daaraan te houden. Dit houdt geen beperking in van uw verplichting om u te houden aan deze gebruiksvoorwaarden of enig document waarnaar in clausule 2 wordt verwezen.

17. Contact met ons opnemen
Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail sturen naar info@yoga-regio.nl.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik
Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik zet uiteen hoe u onze website op https://yoga-regio.nl (onze site) mag gebruiken. Het geldt voor iedereen die onze site bezoekt of gebruikt, inclusief abonnees (yogastudio’s die op onze site geregistreerd staan).

Door onze site te gebruiken accepteert u, en stemt u ermee in zich te houden aan, dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat van toepassing is naast onze website gebruiksvoorwaarden.